IMAJINE

DutchEnglishFinnishFrenchGermanGreekItalianPolishRomanianSpanishWelsh

IMAJINE – Integratieve mechanismen voor het aanpakken van ruimtelijke ongelijkheid en om te zorgen voor territoriale rechtvaardigheid in Europa

Het voornaamste doel van IMAJINE is om nieuwe integrale beleidsmechanismen te formuleren die beleidsmakers op Europees, nationaal en regionaal niveau in staat stellen om ruimtelijke ongelijkheid binnen de Europese Unie effectief aan te pakken; daarnaast wil het een toekomstbeeld voor de Europese regio’s schetsen waarin sociale en ruimtelijke rechtvaardigheid richtinggevend is voor de verdeling van de middelen. Territoriale, sociale en economische cohesie vormen al decennia de leidraad van het Europese beleid; toch is de ongelijkheid binnen en tussen gebieden in Europa de laatste jaren sterk toegenomen, ook onder invloed van de financiële crisis van 2008 en het daarop volgende bezuinigingsbeleid. Er is daarom dringend behoefte om de geschiktheid en effectiviteit van bestaande beleidsinstrumenten om territoriale ongelijkheden aan te pakken, tegen het licht te houden en om na te denken over mogelijke alternatieven.

IMAJINE wil dit doel bereiken door een multidisciplinaire benadering te ontwikkelen waarin economen, geografen, politicologen en sociologen samenwerken. In hun onderzoek combineren zij bovendien verschillende methoden van onderzoek, zoals de analyse van kwalitatieve en kwantitatieve data, de uitvoering van een grootschalige survey alsmede meerdere lokale case studies.

IMAJINE omvat 16 internationale partners die samenwerken onder leiding van de Universiteit van Aberystwyth in Wales (VK). Het werkprogramma bestaat uit tien werkpakketten (WP’s) waarin stap voor stap wordt toegewerkt naar de formulering en verspreiding van beleidsadviezen.

WP1: Conceptueel kader en beleidsanalyse, zal het analysekader ontwikkelen en door middel van documentenanalyse en interviews verkennen hoe de kernconcepten ruimtelijke rechtvaardigheid en ongelijkheid in Europees beleid worden gebruikt en welke betekenis eraan wordt toegekend.

WP2: Analyse van territoriale ongelijkheden in Europa, zal een overzicht geven van de huidige patronen en recente ontwikkelingstrajecten van ruimtelijke ongelijkheid in Europa; daarvoor wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve gegevens die voor heel Europa beschikbaar zijn.

WP3: Ruimtelijke ongelijkheden en economische groei, zal door middel van econometrische analyses nagaan of en op welke manier de organisatie van het economische en politieke bestuur op nationaal en gebiedsniveau samenhangt met het niveau van economische ontwikkeling en de mate van economische groei.

WP4: Experimentele survey voor solidariteit en territoriale cohesie, zal een online vragenlijst ontwikkelen en gebruiken die de publieke opinie verkent voor wat betreft de volgende onderwerpen: regionale autonomie, territoriale cohesie, solidariteit en mobiliteit; dit onderzoek zal in Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden.

WP5: Migratie, ruimtelijke ongelijkheden en rechtvaardigheid, zal aan de hand van case-studies in Griekenland, Ierland, Nederland, Polen en Wales nagaan hoe (transnationale) migratie en binnenlandse mobiliteit de geconstateerde en ervaren ruimtelijke ongelijkheden reflecteren dan wel mede construeren.

WP6: Multilevel beleidsvorming en ongelijkheden, zal door middel van case studies in Griekenland, Polen, Schotland en Wales onderzoeken in hoeverre en hoe belastingregimes en de toewijzing van openbare diensten aan gebieden gebruikt worden door landen om de effecten van sociaal-ruimtelijke ongelijkheden te beperken.

WP7: Autonomie bewegingen en sociale, economische en ruimtelijke territoriale rechtvaardigheid, zal onderzoeken in hoeverre oproepen voor politieke autonomie samenhangen met bestaande ruimtelijke ongelijkheden, en of politieke autonomie een antwoord zou kunnen bieden op de ervaren ruimtelijke onrechtvaardigheid; dit zal gebeuren aan de hand van case studies in Corsica, Lombardije, Sardinië, Friesland , Galicië, Schotland en Wales, alsmede onder de Kashubische minderheid in Polen en de Hongaarse minderheid in Roemenië.

WP8: Verbeelding van een nieuwe toekomst van het platteland, zal de resultaten van de werkpakketten 1 t/m 7 integreren en synthetiseren, en vervolgens vertalen in aanbevelingen voor beleid; daarbij wordt gebruik gemaakt van participatieve technieken voor de ontwikkeling en het testen van beleidsscenario’s.

WP9: Verspreiding en betrokkenheid, en WP10: Projectmanagement zullen zorgdragen voor een continue verspreiding van onderzoeksresultaten alsmede de voortdurende betrokkenheid van beleidsmakers en andere belanghebbende bij het onderzoeksproject.

IMAJINE zal onder ander de volgende producten opleveren: wetenschappelijke en beleidsgerichte publicaties en presentaties, en een digitale atlas van ruimtelijke ongelijkheden in Europa in de vorm van een app voor smartphones en tablets. Er zal ook een netwerk worden opgezet waarin beleidsmakers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld elkaar ontmoeten en samenwerken aan de bevordering van ruimtelijke rechtvaardigheid, het zogenaamde European Spatial Justice Network.

IMAJINE – Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe

The core aim of IMAJINE is to formulate new integrative policy mechanisms to enable European, national and regional government agencies to more effectively address territorial inequalities within the European Union, and to imagine a future for European regions in which the distribution of resources is consistent with principles of social and spatial justice. Territorial cohesion is a guiding principle for EU policy, alongside social cohesion and economic cohesion, yet in recent years territorial inequalities within the EU have widened as the post-2008 economic crisis and adoption of austerity policies have had an uneven geographical impact. There is, accordingly, a pressing need to re-appraise the appropriateness and efficacy of existing policy instruments for tackling territorial inequalities, and to consider and develop alternative mechanisms. In order to achieve this aim, IMAJINE will adopt a multi-disciplinary approach that combines qualitative and quantitative data and macro-scale analysis and case study research, involving economists, geographers, political scientists and sociologists.

IMAJINE involves 16 international partners led by Aberystwyth University in Wales, UK. The work programme will be delivered through ten work packages that build sequentially from qualitative and quantitative scoping surveys through case study research to policy engagement and dissemination:

WP1: Conceptual and Policy Review, will use interviews and document analysis to outline the development and conceptualisation of ‘Spatial Justice’ and ‘Territorial Inequality’ in EU policy;

WP2: Analysis of Territorial Inequalities in Europe, will present an overview of current patterns and recent trajectories of territorial inequalities across Europe, through analysis of Europe-wide quantitative data;

WP3: Territorial Inequalities and Economic Growth, will investigate the relationships between levels and forms of economic and political governance across European nations and territories, and levels of economic development and rates of economic growth, through econometric analysis at various scales.

WP4: Experimental Survey on Solidarity and Territorial Cohesion, will design, implement and analyse an online experimental survey to explore public attitudes towards regional autonomy, territorial cohesion, solidarity and mobility in France, Italy, Netherlands, Poland, Romania, Spain and the UK.

WP5: Migration, Territorial Inequalities and Spatial Justice, will examine connections between trans-national migration and long-distance commuting and perceived and actual spatial inequalities, through case study research in Greece, Ireland, Netherlands, Poland and Wales.

WP6: Multilevel Policy-making and Inequalities, will explore how states design fiscal regimes and public services to mitigate the effects of socio-spatial inequalities, through case studies in Greece, Poland, Scotland and Wales.

WP7: Autonomy Movements and Social, Economic and Territorial Justice, will investigate how claims for political autonomy are interwoven with territorial inequalities and whether political autonomy can present a mechanism for addressing issues of spatial justice, with case studies of Corsica, Lombardy, Sardinia, Friesland, Galicia, Scotland, Wales, the Kashubian minority in Poland and the Hungarian minority in Romania.

WP8: Re-imagining Regional Futures, will integrate and synthesise data from WPs 1-7 to translate research findings into policy recommendations, employing the techniques of participatory scenario building and policy scenario testing.

WP9: Dissemination and Engagement, and WP10: Project Management, complete the work programme.

The expected outputs from IMAJINE include scientific and policy-focused publications and presentations, a digital Atlas of Territorial Inequalities in Europe to be designed as an app for smartphones and tablets, and the establishment of a European Spatial Justice Network of governance and civil society stakeholders.

IMAJINE – Integroivat mekanismit alueellisen oikeudenmukaisuuden ja eriarvoisuuden hallinnassa

IMAJINE – hankkeen päätavoitteena on kehittää Euroopan kansallisten ja aluehallinnollisten päätöksentekoelinten tarpeisiin uusia, integroivia politiikkamekanismeja, joiden avulla voidaan entistä paremmin puuttua territoriaalisen eriarvoistumiseen Euroopan unionin alueella sekä hahmotella Eurooppalainen aluejärjestelmä, jossa resurssien jako- ja tasausmekanismit ovat yhteneviä sosiaalisen ja alueellisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden kanssa. Sosiaalisen ja taloudellisen koheesion ohella alueellinen yhteenkuuluvuus on EU-politiikan keskeisiä periaatteita. Tästä huolimatta alueelliset erot EU:n sisällä ovat viime vuosina kasvaneet vuonna 2008 alkaneen talouskriisin myötä. Kriisin seurauksena tehdyt taloudelliset kiristämistoimet ovat myös osaltaan kasvattaneet maantieteellisiä eroja ja alueellista eriytymistä EU:n sisällä. Näin ollen nykyisten alueellista koheesiota ja yhteenkuuluvuutta käsittelevien poliittisten linjausten soveltuvuuden ja tehokkuuden uudelleenarvioinnille on selkeä tilaus. Vastauksena tähän tarpeeseen IMAJINE rakentuu monitieteisen näkökulman pohjalle hyödyntäen laadullisia ja määrällisiä aineistoja sekä makrotason analyysejä ja tapaustutkimuksia.

Kansainvälinen IMAJINE konsortio koostuu kuudestatoista tahosta, joissa työskentelee taloustieteilijöitä maantieteilijöitä, sosiologeja sekä valtiotieteilijöitä. Hanketta johtaa Aberystwythin Yliopisto Walesista. Työsuunnitelma koostuu kymmenestä erillisestä vaiheesta edeten käsitteellisestä tarkastelusta kvalitatiivisiin ja tilastollisiin analyyseihin sekä tapaustutkimuksiin ja lopulta konkreettisiin politiikkasuosituksiin ja näiden jakeluun:

Työvaihe 1. Käsite- ja politiikkakatsaus

Määritellään asiakirja- sekä haastatteluaineistojen avulla käsitteiden ‘alueellinen oikeudenmukaisuus’ sekä ‘alueellinen eriarvoisuus’ kehittyminen ja käyttö EU-politiikassa.

Työvaihe 2. Analyysi alueellisesta eriarvoisuudesta Euroopassa

Muodostetaan kvantitatiivisen aineiston pohjalta kuvaus eriarvoisuuden kehityksestä ja kehityskuluista Euroopassa.

Työvaihe 3. Alueellinen eriarvoisuus ja taloudellinen kasvu

Tarkastellaan valtio- sekä aluetasolla taloudellisen kasvun yhteyttä erilaisiin kehitysindikaattoreihin sekä politiikkaohjelmiin ekometristen menetelmien avulla.

Työvaihe 4. Kyselypohjainen analyysi koetusta solidaarisuudesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta

Suunnitellaan ja toteutetaan kyselytutkimus Ranskassa, Italiassa, Hollannissa, Puolassa, Romaniassa, Espanjassa ja Isossa-Britanniassa koskien mielipiteitä alueellisesta itsehallinnosta, alueellisesta yhteenkuuluvuudesta, solidaarisuudesta ja liikkuvuudesta.

Työvaihe 5. Muuttoliike, alueellinen eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuuus

Tarkastellaan Kreikassa, Puolassa, Skotlannissa ja Walesissä toteutettavien tapaustutkimusten kautta kansainvälisen muuttoliikkeen yhteyttä koettuihin ja todellisiin alueellisen eriarvoisuuden indikaattoreihin.

Työvaihe 6. Monitasoinen politiikan hallinta ja eriarvoisuus

Tarkastellaan Kreikassa, Puolassa, Skotlannissa ja Walesissä toteutettavien tapaustutkimusten kautta jäsenvaltioissa tapahtuvaa rahoitus- ja palvelujärjestelmien suunnittelua, jonka tarkoituksena on vähentää sosiaalista ja alueellista eriarvoistumista.

Työvaihe 7. Alueelliset itsehallintoliikkeet sekä sosiaalinen, taloudellinen ja alueellinen oikeudenmukaisuus

Tutkitaan alueellisen autonomian vaateiden kytkeytymistä alueelliseen oikeudenmukaisuuteen ja tarkastellaan poliittisen autonomian merkitystä alueellisen eriarvoistumiskehityksen hallinnassa. Tapaustutkimusten kohteina ovat Korsika, Lombardia, Sardinia, Galisia, Skotlanti, Wales, Kašubi-alue Puolassa sekä Romanian unkarilaisvähemmistön asuttama alue.

Työvaihe 8. Uusia näkökulmia alueiden tulevaisuuteen

Jäsennetään ja yhdistetään Työvaiheiden 1-7 keskeiset tulokset konkreettisiksi politiikkasuosituksiksi osallistavan skenaariotyöskentelyn kautta sekä testaamalla erilaisia politiikkaskenaarioita.

Työvaihe 9. Hankkeen tulosten jakelu ja osallistuminen kansainväliseen ja poliittiseen keskusteluun.

Työvaihe 10. Projektin hallinnointi ja päättäminen.

Suunnitelman mukaisesti IMAJINE tuottaa sekä tieteellisiä julkaisuja että käytännön politiikkasuosituksiin tähtääviä julkaisuja ja esityksiä sekä älypuhelimille ja tableteille suunnitellun karttapalvelun Euroopan alueellisesta eriarvoisuudesta. Hankkeen yhteydessä perustetaan myös ”European Spatial Justice Network” -verkosto hallinnon ja kansalaisyhteiskunnan edustajille.

IMAJINE – Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe

L’objectif central du projet IMAJINE est de formuler de nouveaux mécanismes de politique d’intégration visant à permettre aux organismes gouvernementaux européens, nationaux et régionaux de répondre plus efficacement aux inégalités territoriales au sein de l’Union européenne, et d’imaginer un avenir pour les régions européennes où la répartition des ressources respecte les principes de justice sociale et spatiale. Avec la cohésion sociale et économique, la cohésion territoriale est un principe directeur de la politique de l’Union européenne. Toutefois, l’incidence géographique inégale qu’ont eu la crise économique qui a sévi après 2008 et l’adoption des politiques d’austérité n’a fait qu’aggraver les inégalités territoriales au sein de l’Union européenne ces dernières années. Il est donc urgent de réévaluer la pertinence et l’efficacité des instruments politiques existants pour lutter contre les inégalités territoriales, et d’envisager et de développer des mécanismes de substitution. Pour y parvenir, le projet IMAJINE va adopter une approche pluridisciplinaire qui associe des données qualitatives et quantitatives, une analyse macroéconomique et des études de cas impliquant des économistes, des géographes, des politologues et des sociologues.

16 partenaires internationaux participent au projet IMAJINE sous la direction de l’Université Aberystwyth au Pays de Galles (Royaume-Uni). Le programme de travail comportera dix modules de travail (work packages) construits de manière séquentielle, depuis les études qualitatives et quantitatives au moyen d’études de cas, jusqu’à la mise en place de politiques et leur diffusion :

Le WP1 : Examen conceptuel et des politiques s’appuiera sur des entretiens et l’analyse de documents pour souligner le développement et la conceptualisation de la « justice spatiale » et de « l’inégalité territoriale » dans la politique de l’Union européenne.

Le WP2 : Analyse des inégalités territoriales en Europe présentera un aperçu des schémas actuels et des trajectoires récentes des inégalités territoriales en Europe, par l’analyse de données quantitatives à l’échelle de l’Europe.

Le WP3 : Inégalités territoriales et croissance économique étudiera les relations entre les niveaux et les formes de gouvernance économique et politique entre les nations et les territoires européens, et les niveaux de développement économique et les taux de croissance économique, par une analyse économétrique à différents échelons.

Le WP4 : Enquête expérimentale sur la solidarité et la cohésion territoriale concevra, implémentera et analysera une enquête expérimentale en ligne visant à étudier les mentalités à l’égard de l’autonomie régionale, la cohésion territoriale, la solidarité et la mobilité en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Roumanie et au Royaume-Uni.

Le WP5 : Migration, inégalités territoriales et justice spatiale étudiera le lien entre migration transnationale et migration journalière longue distance, et les inégalités spatiales perçues et réelles, par une étude de cas en Grèce, en Irlande, aux Pays-Bas, au Pays de Galles et en Pologne.

Le WP6 : Élaboration de politiques à plusieurs niveaux et inégalités s’intéressera à la façon dont les états conçoivent les régimes fiscaux et les services publics en vue d’atténuer les effets des inégalités sociospatiales, par des études de cas en Écosse, en Grèce, au Pays de Galles et en Pologne.

Le WP7 : Mouvements autonomistes et justice sociale, économique et territoriale enquêtera sur la façon dont les demandes d’autonomie politique s’entremêlent avec les inégalités territoriales, et si l’autonomie politique peut présenter un mécanisme pour aborder les questions de justice spatiale, avec les études de cas de la Corse, la Lombardie, la Sardaigne, la Frise, la Galice, l’Écosse, le Pays de Galles, la minorité kachoube en Pologne et la minorité hongroise en Roumanie.

Le WP8 : Ré imaginer le développement rural intégrera et synthétisera les données des WP 1 à 7 en vue de traduire les résultats des recherches en recommandations politiques, par l’intermédiaire des techniques de construction de scénarios participatifs et de l’analyse des scénarios politiques.

Le WP9 : Diffusion et engagement et le WP10 : Gestion de projet viennent compléter ce programme de travail.

IMAJINE devrait donner lieu à des publications et présentations scientifiques et politiques, entraîner la création d’un Atlas numérique des inégalités territoriales en Europe sous la forme d’une application pour smartphones et tablettes, et l’établissement d’un Réseau européen pour la justice spatiale réunissant des acteurs de la gouvernance et de la société civile.

Das Kernziel von IMAJINE ist es, neue integrative Politiken zu entwerfen, die europäische, nationale und regionale Regierungsorganisationen befähigen, territorial Ungleichheiten innerhalb der EU effektiver zu adressieren. Weiterhin sollen Zukunftsszenarien für europäische Regionen entworfen werden, in der die Ressourcenverteilung im Einklang mit Prinzipien sozialer und räumlicher Gerechtigkeit geschehen.

Territoriale Kohäsion ist eines der grundlegenden Prinzipien von europäischer Politik, zusammen mit sozialer und wirtschaftlicher Kohäsion. Dennoch haben sich in den letzten Jahren territoriale Ungleichheiten in der EU verstärkt, insbesondere da die Wirtschaftskrise nach 2008 und die nachfolgenden Austeritätspolitiken regional unterschiedliche Auswirkungen hatten. Dementsprechend gibt es einen dringenden Bedarf, die Angemessenheit und Wirkmächtigkeit existierender Politikinstrumente zur Bekämpfung territorialer Ungleichheiten neu bewerten, und ggf. alternative Instrumente in Betracht zu ziehen und zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, wird IMAJINE einen multidisziplinären Ansatz verfolgen, der qualitative und quantitative Daten, makroskalare Analysen und Fallstudienarbeit durch Wirtschaftswissenschaftler/innen, Geographen/innen, Politikwissenschaftler/innen und Soziolog/innen beinhaltet.

IMAJINE vereint 16 internationale Partner und wird von der Aberystwyth University in Wales geleitet. Das Arbeitsprogramm übersetzt sich in 10 Arbeitspakete, welche aufeinander aufbauend Aktivitäten im Rahmen von qualitativen und quantitativen Studien, Fallstudienuntersuchungen und Politikberatung und Wissenstransfer beinhalten.

Arbeitspaket 1 – eine konzeptionelle und politikbezogene Rahmenuntersuchung – wird mittels Interviews und Dokumentenanalyse die Entwicklung und konzeptionelle Grundlage der Konzepte „räumliche Gerechtigkeit“ (spatial justice) und „territoriale Ungleichheit“ (territorial inequality) in EU-Politiken analysieren.

Arbeitspaket 2 – die Erhebung bestehender territorialer Ungleichheiten in Europa – wird einen Überblick aktueller Strukturen territorialer Ungleichheiten in Europa mittels einer EU-Mitgliedsstaaten übergreifenden statistischen Analyse erarbeiten.

Arbeitspaket 3 – zu territorialen Ungleichheiten und Wirtschaftswachstum – widmet sich den Arten politischer und wirtschaftlicher Administration in mehreren europäischen Staaten und Regionen, und untersucht hier deren wirtschaftliche Entwicklung und berechnet ökonomische Steigerungsraten mittels ökonometrischer Analysen.

Arbeitspaket 4 – eine experimentelle Studie zu Solidarität und territorialer Kohäsion – wird eine experimentelle Onlinebefragung entwerfen, durchführen und auswerten, um die öffentliche Sicht auf regionale Autonomie, territoriale Kohäsion, Solidarität und Mobilität in Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Rumänien, Spanien und im Vereinigten Königreich zu untersuchen.

Arbeitspaket 5 – zu Migration, territorialen Ungleichheiten und räumlicher Gerechtigkeit – widmet sich den Verbindungen zwischen transnationaler Migration, Fernpendlern und den wahrgenommenen und tatsächlichen räumlichen Ungleichheiten mittels Fallstudien in Griechenland, Irland, den Niederlanden, Polen und Wales.

Arbeitspaket 6 – zu Mehrebenenpolitiken und Ungleichheiten – wird die Art und Weise untersuchen, wie Staaten fiskalpolitische Systeme entwerfen und dabei auf die Effekte sozialräumlicher Ungleichheiten reagieren. Hierzu werden Fallstudien in Griechenland, Polen, Schottland und Wales durchgeführt.

Arbeitspaket 7 – zu Autonomiebewegungen und sozialer, wirtschaftlicher und territorialer Gerechtigkeit – wird untersuchen, wie Forderungen nach politischer Autonomie mit territorialen Ungleichheiten verwoben sind, und inwieweit politische Autonomie als Mechanismus genutzt wird, um räumliche Gerechtigkeit zu adressieren. In diesem Arbeitspaket werden Fallstudien zu Korsika, Norditalien, dem Aostatal, Bayern, Sardinien, Friesland, Galizien, Schottland, Wales, der kaschubischen Minderheit in Polen und der ungarischen Minderheit in Rumänien durchgeführt.

Arbeitspaket 8 – zur Neuimaginierung regionaler Zukünfte – integriert Daten der Arbeitspakete 1 bis 7, und übersetzt im Zuge dessen Forschungsergebnisse in Politikempfehlungen, wobei partizipative Szenariotechniken und politikbezogenes Szenario-Testen (policy scenario testing) genutzt werden.

Arbeitspaket 9 – zur Ergebnisverbreitung – und Arbeitspaket 10 – zum Projektmanagement – komplettieren das Arbeitsprogramm.

Die erwarteten Ergebnisse von IMAJINE beinhalten wissenschaftliche und politikorientierte Veröffentlichungen und einen digitalen Atlas territorialer Ungleichheiten in Europa als App für Smartphones und Tablets. Zudem wird ein Europäisches Netzwerk zu räumlicher Gerechtigkeit bestehend aus Angehörigen von Politik, Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Akteuren angestrebt.

IMAJINE – Ολοκληρωμένοι μηχανισμοί για τη διαχείριση της χωρικής δικαιοσύνης και των εδαφικών ανισοτήτων στην Ευρώπη

Ο βασικός στόχος του προγράμματος «IMAJINE» είναι να διαμορφώσει νέους ολοκληρωμένους μηχανισμούς πολιτικής με στόχο την ενδυνάμωση φορέων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των χωρικών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης να οραματιστεί ένα μέλλον για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, στις οποίες η κατανομή των πόρων θα συνάδει με τις αρχές της κοινωνικής και χωρικής δικαιοσύνης. Η εδαφική συνοχή μαζί με την κοινωνική και οικονομική συνοχή αποτελούν βασική αρχή στην ευρωπαϊκή πολιτική, ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι εδαφικές ανισότητες εντός της ΕΕ διευρύνθηκαν, καθώς η οικονομική κρίση του 2008 και η υιοθέτηση πολιτικών λιτότητας είχαν άνισες γεωγραφικές επιπτώσεις. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να επανεκτιμηθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέσων πολιτικής για την αντιμετώπιση των εδαφικών ανισοτήτων προκειμένου να εξεταστούν και να αναπτυχθούν εναλλακτικοί μηχανισμοί. Προς την επίτευξη του στόχου αυτού, το «IMAJINE» θα υιοθετήσει μια πολύ-επιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα και ανάλυση τόσο σε μάκρο επίπεδο όσο και στην μελέτη περιπτώσεων με τη συμμετοχή οικονομολόγων, γεωγράφων, πολιτικών επιστημόνων και κοινωνιολόγων.

Το «IMAJINE» περιλαμβάνει 16 διεθνείς εταίρους με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Aberystwyth στην Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα πακέτα εργασίας, τα οποία διαδοχικά αντλούν από στοχευμένες ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες, περιπτωσιολογικές έρευνες μέχρι τη διαμόρφωση πολιτικών και τη διάδοση αποτελεσμάτων.

Πακέτο Εργασίας 1: Εννοιολογική Ανασκόπηση και Επισκόπηση του Θεσμικού Πλαισίου, θα βασιστεί σε συνεντεύξεις και στην ανάλυση εγγράφων για να σκιαγραφήσει την ανάπτυξη και την εννοιολόγηση της «Χωρικής δικαιοσύνης» και της «Εδαφικής ανισότητας» στις πολιτικές της ΕΕ.

Πακέτο Εργασίας 2: Ανάλυση των Εδαφικών Ανισοτήτων στην Ευρώπη, θα προσφέρει μία εποπτική εικόνα των σύγχρονων προτύπων και των πρόσφατων τάσεων που σχετίζονται με τις εδαφικές ανισότητες στην Ευρώπη, μέσω της ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πακέτο εργασίας 3: Εδαφικές Ανισότητες και Οικονομική μεγέθυνση, θα διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ επιπέδων και μορφών οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης συγκρίνοντας ευρωπαϊκά κράτη και περιφέρειες καθώς επίσης θα μελετήσει το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης μέσω οικονομετρικής ανάλυσης σε διάφορες χωρικές κλίμακες.

Πακέτο Εργασίας 4: Πειραματική Έρευνα για την Αλληλεγγύη και την Εδαφική Συνοχή, θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει και θα αναλύσει τα αποτελέσματα μιας διαδικτυακής πειραματικής έρευνας προκειμένου να διερευνήσει τις στάσεις του πληθυσμού σχετικά με την περιφερειακή αυτονομία, την εδαφική συνοχή, την αλληλεγγύη και την κινητικότητα σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πακέτο Εργασίας 5: Μετανάστευση, Εδαφικές Ανισότητες και Χωρική Δικαιοσύνη θα εξετάσει τις διασυνδέσεις μεταξύ διεθνών μεταναστευτικών ροών και καθημερινών μετακινήσεων μεγάλων αποστάσεων καθώς επίσης των σχέσεων ανάμεσα στις προσλαμβανόμενες και τις μετρήσιμες χωρικές ανισότητες, μέσω μελετών περίπτωσης που θα διενεργηθούν στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στην Ουαλία.

Πακέτο Εργασίας 6: Πολυεπίπεδος Σχεδιασμός Πολιτικής και Ανισότητες, θα διερευνήσει μέσω μελετών περίπτωσης τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη σχεδιάζουν δημοσιονομικά καθεστώτα και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις των κοινωνικο-χωρικών ανισοτήτων στην Ελλάδα, στην Πολωνία, στην Σκωτία και στην Ουαλία.

Πακέτο Εργασίας 7: Αυτόνομα Κινήματα και Κοινωνική, Οικονομική και Εδαφική Δικαιοσύνη θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι διεκδικήσεις για πολιτική αυτονομία αλληλοσυνδέονται με εδαφικές ανισότητες και κατά πόσο η πολιτική αυτονομία μπορεί να αποτελέσει έναν μηχανισμό αντιμετώπισης των θεμάτων της χωρικής δικαιοσύνης, με μελέτες περίπτωσης στην Κορσική, στην Λομβαρδία, στην Σαρδηνία, στην Σκωτία, στην Ουαλία, στην μειονότητα των Kashubian στην Πολωνία και στην ουγγρική μειονότητα στην Ρουμανία.

Πακέτο Εργασίας 8: Αναστοχαζόμενοι/ες το Μέλλον το Περιφερειών, θα οργανώσει και θα συνθέσει δεδομένα από τα προηγούμενα πακέτα εργασίας (1-7) για να επεξεργαστεί τα ευρήματα της έρευνας προς την κατεύθυνση της διατύπωσης προτάσεων πολιτικής με την χρήση τεχνικών για την συγκρότηση συμμετοχικών σεναρίων και την δοκιμή σεναρίων πολιτικής.

Πακέτο Εργασίας 9: Διάχυση και Προβολή, και Πακέτο Εργασίας 10: Διαχείριση του Προγράμματος, ολοκληρώνουν τις ενέργειες του προγράμματος.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το «IMAJINE» περιλαμβάνουν επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκθέσεις πολιτικής, έναν ψηφιακό Άτλαντα των Εδαφικών Ανισοτήτων στην Ευρώπη, ο οποίος θα σχεδιαστεί ως εφαρμογή για έξυπνες συσκευές καθώς και τη συγκρότηση ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Χωρικής Δικαιοσύνης για φορείς διακυβέρνησης και φορείς της κοινωνίας πολιτών.

IMAJINE – Meccanismi Integrativi per Affrontare la Giustizia Spaziale e le Disuguaglianze Territoriali in Europa

L’obiettivo principale di IMAJINE è quello di formulare nuovi meccanismi di politiche integrative, che consentano alle agenzie governative europee, nazionali e regionali di affrontare efficacemente le disuguaglianze territoriali all’interno dell’Unione Europea, e di immaginare un futuro per le regioni europee in cui la distribuzione delle risorse sia coerente con i principi di giustizia spaziale e sociale.

La coesione territoriale è un principio guida per la politica UE, accanto alla coesione economica e sociale; tuttavia negli ultimi anni le disuguaglianze territoriali nella UE si sono ampliate, poiché la crisi economica successiva al 2008 e l’adozione delle politiche di austerità hanno avuto un impatto geografico non uniforme.

Vi è, pertanto, una necessità urgente di riconsiderare l’appropriatezza e l’efficacia degli strumenti politici esistenti per contrastare le disuguaglianze territoriali e di considerare e sviluppare meccanismi alternativi.

Per raggiungere tale obiettivo, IMAJINE adotterà un approccio multidisciplinare che combina dati qualitativi e quantitativi, analisi su larga scala e studi di caso, che coinvolgono economisti, geografi, politologi e sociologi.

IMAJINE coinvolge 16 partner internazionali, coordinati dall’Università di Aberystwyth in Galles, Regno Unito. Il programma di lavoro sarà realizzato mediante 10 moduli di lavoro (work packages – WPs) che si sviluppano in modo sequenziale, dalle indagini esplorative qualitative e quantitative, attraverso studi di caso, fino a politiche di partecipazione e divulgazione:

WP1: Rassegna dei Concetti e delle Politiche, userà interviste e analisi dei documenti per descrivere lo sviluppo e la concettualizzazione della “Giustizia Spaziale” e della “Disuguaglianza Territoriale” nella politica UE;

WP2: Analisi delle Disuguaglianze Territoriali in Europa, presenterà una panoramica delle configurazioni e delle traiettorie recenti delle disuguaglianze territoriali in Europa, attraverso l’analisi dei dati quantitativi a livello europeo;

WP3: Disuguaglianze Territoriali e Crescita Economica, indagherà le relazioni tra i livelli e le forme di governo tra le nazioni e i territori europei, e i livelli di sviluppo economico e tassi di crescita economica, attraverso analisi econometriche condotte a differenti livelli di dettaglio spaziale;

WP4: Inchiesta d’opinione Sperimentale sulla Solidarietà e la Coesione Territoriale, svilupperà, condurrà e analizzerà un’indagine online di opinione per esplorare gli atteggiamenti dell’opinione pubblica nei confronti dell’autonomia regionale, coesione territoriale, solidarietà e mobilità in Francia, Italia, Olanda, Polonia, Romania, Spagna e Regno Unito.

WP5: Migrazione, Disuguaglianze Territoriali e Giustizia Spaziale, esaminerà le connessioni tra migrazione transnazionale e pendolarismo di lunga distanza e disuguaglianze territoriali percepite e reali, attraverso studi di caso in Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia e Galles.

WP6: Processi decisionali multilivello e disuguaglianze, esplorerà come gli stati sviluppano i regimi fiscali e i servizi pubblici per attenuare gli effetti delle disuguaglianze socio-spaziali, attraverso casi studio in Grecia, Polonia, Scozia e Galles.

WP7: Movimenti Autonomisti e Giustizia Sociale, Economica e Territoriale, investigherà come le rivendicazioni per l’autonomia politica sono intrecciate con le disuguaglianze territoriali e se l’autonomia politica può rappresentare un meccanismo per affrontare le questioni di giustizia spaziale, con casi studio di Corsica, Lombardia, Sardegna, Frisia, Galizia, Scozia, Galles, la minoranza casciuba in Polonia e la minoranza ungherese in Romania.

WP8: Re-immaginare i Futuri Regionali, integrerà e sintetizzerà i dati dei WPs 1-7 per tradurre i risultati della ricerca in raccomandazioni politiche, attraverso le tecniche della costruzione di scenari partecipativi e i test di scenari politici.

WP9: Divulgazione e Partecipazione, e WP10: Gestione del Progetto, completeranno il programma di lavoro.

I risultati attesi di IMAJINE includono pubblicazioni e presentazioni scientifiche e incentrate sulle politiche, un Atlante delle Disuguaglianze in Europa, che sarà sviluppata tramite un’app per smartphone e tablets, e la creazione di una Rete di Giustizia Spaziale Europea, costituita da categorie interessate di attori governativi e società civile.

IMAJINE – Integrative Mechanisms for Addressing Spatial Justice and Territorial Inequalities in Europe

Głównym celem projektu IMAJINE jest sformułowanie rozwiązań w zakresie zintegrowanych polityk, które umożliwiłyby europejskim, krajowym i regionalnym instytucjom rządowym skuteczniejsze rozwiązywanie nierówności terytorialnych w Unii Europejskiej oraz nakreślenie przyszłości europejskich regionów, w których podział zasobów odpowiadałby zasadzie sprawiedliwości społecznej i przestrzennej. Spójność terytorialna jest podstawową zasadą polityki UE, na równych prawach ze spójnością społeczną i gospodarczą.

Niemniej w ostatnich latach narastają nierówności terytorialne w UE, ponieważ kryzys gospodarczy
z 2008 r. i w konsekwencji zastosowana polityka oszczędności miały nierównomierny rozkład przestrzenny. Istnieje zatem pilna potrzeba ponownej oceny stosowności i skuteczności istniejących instrumentów strategicznych w celu przeciwdziałania nierównościom terytorialnym oraz rozważenia i opracowania alternatywnych rozwiązań. Aby osiągnąć ten cel, w projekcie IMAJINE wdrożone zostanie wielodyscyplinarne podejście, łączące metody jakościowe i ilościowe oraz analizę makroekonomiczną i badania studiów przypadków, z udziałem ekonomistów, geografów, politologów i socjologów.

W projekt IMAJINE zaangażowanych jest 16 instytucji a całością koordynuje Uniwersytet
w Aberystwyth w Walii. Prace badawcze zostały podzielone na 10 Zadań (WP), w których kolejno stosowane są metody jakościowe i ilościowe, realizowane są studia przypadków, opracowywane są rekomendacje dla polityk oraz następuje upowszechnienie rezultatów:

WP1: Studia teoretyczne i przegląd polityk, będzie wykorzystywał wywiady i analizę dokumentów
do zarysowania rozwoju koncepcji “Sprawiedliwości społecznej” i “Nierówności terytorialnych”
w polityce UE.

WP2: Analiza nierówności terytorialnych w Europie przedstawi przegląd aktualnych wzorców
i trajektorii w kształtowaniu nierówności terytorialnych w całej Europie poprzez analizę danych ilościowych.

WP3: Nierówności terytorialne i wzrost gospodarczy zbadają zależności między poziomami
i formami zarządzania w wybranych krajach i regionach europejskich, a poziomami rozwoju gospodarczego i tempem wzrostu gospodarczego, za pomocą analizy ekonometrycznej na różnych skalach przestrzennych.

WP4: Eksperymentalne badanie dotyczące solidarności i spójności terytorialnej zostanie przeprowadzone za pomocą formularza ankiety internetowej i jego celem będzie zbadanie postaw obywateli wobec autonomii regionalnej, spójności terytorialnej, solidarności i mobilności we Francji, Włoszech, Holandii, Polsce, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

WP5: Migracje, nierówności terytorialne i sprawiedliwość przestrzenna będą badać powiązania między migracjami międzynarodowymi i długodystansowymi dojazdami do pracy a aktualnymi
i przewidywanymi nierównościami przestrzennymi, poprzez realizację studiów przypadku w Grecji, Irlandii, Holandii, Polsce i Walii.

WP6: Polityka a nierówności pozwoli zbadać, w jaki sposób państwa opracowują systemy fiskalne
i dostarczają usługi publiczne w celu złagodzenia skutków nierówności społeczno-przestrzennych poprzez studia przypadków w Grecji, Polsce, Szkocji i Walii.

WP7: Ruchy autonomiczne i sprawiedliwość społeczna, ekonomiczna i terytorialna zbada, w jaki sposób roszczenia o autonomię przeplatają się z nierównościami terytorialnymi oraz czy autonomia może stanowić mechanizm rozwiązywania kwestii nierówności przestrzennych, na przykładzie studiów na Korsyce, w Lombardii, na Sardynii, we Fryzji, w Galicji, w Szkocji, w Walii, na Kaszubach
i wśród mniejszości węgierskiej w Rumunii.

WP8: Scenariusze przyszłości Regionów będą stanowiły integrację i syntezę analiz ze Zadań 1-7,
w ramach której opracowane zostaną zalecenia dotyczące polityki przyczyniającej się
do niwelowania nierówności terytorialnych.

WP9: Upowszechnianie oraz WP10: Zarządzanie projektem, dopełniają program badawczy.

Oczekiwane rezultaty z projektu IMAJINE obejmują publikacje i prezentacje naukowe
oraz aplikacyjne, cyfrowy Atlas nierówności terytorialnych w Europie zaprojektowany jako aplikacja dla smartfonów i tabletów, a także utworzenie Europejskiej Sieci Sprawiedliwości Przestrzennej w skład której wejdą instytucje rządowe, samorządowe oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

IMAJINE – Mecanisme integratoare pentru abordarea justitiei spatiale si a inegalitatilor teritoriale in Europa

Scopul de baza al proiectului IMAJINE este acela de a formula noi mecanisme integratoare pentru aplicarea unor politici care sa permita agentiilor guvernamentale regionale, nationale si europene sa trateze intr-un mod mai eficient inegalitatile teritoriale in cadrul Uniunii Europene si sa imagineze un viitor al regiunilor europene in care distributia resurselor sa aiba loc in concordanta cu principiile justitiei sociale si spatiale. Coeziunea teritoriala este un principiu calauzitor pentru politica UE, alaturi de coeziunea sociala si coeziunea economica, cu toate ca in ultimii ani inegalitatile teritoriale in cadrul UE s-au adancit, criza economica post-2008 si adoptarea unor politici de austeritate avand un impact geografic neuniform. In consecinta, se manifesta o nevoie imperioasa de a reevalua adecvarea si eficacitatea instrumentelor existente ale politicilor pentru abordarea inegalitatilor teritoriale si de a lua in considerare si dezvolta mecanisme alternative. Pentru a indeplini acest scop IMAJINE va adopta o abordare multidisciplinara ce va combina datele cantitative si calitative si analiza la scara macro cu studiile de caz, in cercetare fiind implicati economisti, geografi, politologi si sociologi.

In cadrul IMAJINE isi desfasoara activitatea 16 parteneri internationali, sub conducerea Aberystwyth University din Tara Galilor, Marea Britanie. Programul de activitati consta in zece pachete de lucru (WPs) care se dezvolta secvential, de la analize cantitative si calitative la studii de caz si, mai departe, la formularea si diseminarea de politici in domeniu:

WP1: Trecerea in revista a conceptelor si politicilor, va utiliza interviurile si analiza documentelor pentru a contura dezvoltarea si conceptualizarea ‘justitiei spatiale’ si a ‘inegalitatilor teritoriale’ in politica UE.

WP2: Analiza inegalitatilor teritoriale in Europa, va oferi o prezentare generala a modelelor actuale si a traiectoriilor recente ale inegalitatilor teritoriale in Europa, pe baza unei analize cuprinzatoare a datelor cantitative la nivel European.

WP3: Inegalitatile teritoriale si cresterea economica, va investiga relatiile dintre nivelurile si formele de guvernanta economica si politica in cadrul natiunilor si teritoriilor europene si nivelul dezvoltarii economice si ratele cresterii economice cu ajutorul analizei econometrice la diferite scari.

WP4: Studii experimentale asupra solidaritatii si coeziunii teritoriale, va concepe, implementa si analiza sondaje online pentru explorarea atitudinilor publice in privinta autonomiei regionale, coeziunii teritoriale, solidaritatii si mobilitatii in Franta, Italia, Olanda, Polonia, Romania, Spania si Marea Britanie.

WP5: Migratia, inegalitatile teritoriale si justitia spatiala, va examina conexiunile intre migratia transnationala si naveta pe distante lungi si inegalitatile spatiale percepute si cele reale prin studii de caz in Grecia, Irlanda, Olanda, Polonia si Tara Galilor.

WP6: Elaborarea politicilor multinivel si inegalitatile, va explora modul in care statele concep regimurile fiscale si serviciile publice pentru diminuarea efectelor inegalitatilor socio-spatiale prin studii de caz in Grecia, Polonia, Scotia si Tara Galilor.

WP7: Miscarile de autonomie si justitia sociala, economica si teritoriala, va investiga modul in care revendicarile in planul autonomiei politice se intrepatrund cu inegalitatile teritoriale si daca autonomia politica poate prezenta un mecanism care sa trateze problemele justitiei spatiale, cu studii de caz in Corsica, Lombardia, Sardinia, Frisia, Galitia, Scotia, Tara Galilor, minoritatea kashubiana din Polonia si minoritatea maghiara din Romania.

WP8: Reimaginarea viitorului in plan regional, va integra si sintetiza datele din WPs 1-7 pentru a traduce rezultatele cercetarii in recomandari de politici, prin conceperea si testarea de tehnici participative bazate pe scenario.

WP9: Diseminarea si angajamentul si WP10: Managementul proiectului, completeaza programul de activitati.

Output-urile asteptate ale IMAJINE includ publicatii si prezentari in plan stiintific si in cel al politicilor, un atlas digital al inegalitatilor teritoriale in Europa conceput ca o aplicatie pentru smartphones si tablete si stabilirea unei retele europene a justitiei spatiale pentru guvernanta si stakeholder-ii societatii civile.

IMAJINE – Mecanismos para Conseguir Justicia espacial y Reducción las Desiguales Territoriales en Europa)

El objetivo central del proyecto IMAJINE es formular nuevos instrumentos políticos integradores, tanto para el gobierno de la Unión como para los gobiernos nacionales y regionales de Europa, que logren ser mas efectivos en la reducción de desigualdades dentro de la Unión Europea (UE), y para imaginar un futuro para las regiones europeas en el que se alcance una distribución de recursos consistente con los principios de justicia espacial y social. La cohesión territorial, tanto referido a cohesión social como a cohesión económica, es un principio orientador de la política de la UE, a pesar de que en los últimos años, a partir de 2008, las desigualdades dentro de la UE se han ampliado como consecuencia de la post-crisis económica y de la adopción de políticas de austeridad que han tenido claro impacto desigual a lo largo de la geografía de la Unión. Hay, en consecuencia, una necesidad creciente de revisar los apriorismos y la eficacia de los instrumentos actuales para enfrentar las crecientes desigualdades territoriales y considerar y desarrollar mecanismos políticos alternativos. Para conseguir este objetivo, en el proyecto IMAJINE se adopta una aproximación multi-disciplinar que combina análisis cualitativos y cuantitativos así como estudios de caso y análisis de datos, integrado economistas, geógrafos, politólogos y sociólogos en el equipo.

En el proyecto IMAJINE colaboran 16 socios liderados por la Universidad de Aberystwyth (Gales, Reino Unido). El proyecto se estructura en diez bloques de trabajo que construyen una secuencia que avanza de lo cuantitativo a lo cualitativo incluyendo tratamiento de encuestas y casos de estudio, que se completan con trabajo de comunicación y transferencia de resultados.

Bloque de trabajo I: revisión conceptual y política, se usaran entrevistas y análisis de documentación para desarrollar los conceptos clave en el proyecto de ‘justicia espacial’ y ‘desigualdad territorial’ en marco de la política comunitaria.

Bloque de trabajo II: análisis de las desigualdades territoriales en Europa, se presentara una visión de conjunto de los patrones y trayectorias de las desigualdades en Europa mediante un amplio análisis de los datos existentes para toda la UE.

Bloque de trabajo III: desigualdades territoriales y crecimiento económico, se investigaran las relaciones entre decisiones en distintos niveles de gobernanza en Europa y el grado de desarrollo y ratios de crecimiento de los territorios, aplicando análisis econométricos a distintas escalas.

Bloque de trabajo IV: encuesta experimental sobre solidaridad y cohesión territorial, se diseñara, implementara y analizara una encuesta en línea experimental para explorar aptitudes políticas hacía la autonomía regional, la cohesión territorial, la solidaridad y movilidad en Francia, Italia, Holanda, Polonia, Rumania, España y Reino Unido.

Bloque de trabajo V: migración, desigualdades territoriales y justicia espacial, se examinara las conexiones entre la migración internacional y de larga distancia y la percepción de las desigualdades espaciales mediante estudios de caso en Grecia, Irlanda, Holanda, Polonia y Gales.

Bloque de trabajo VI: decisiones políticas multinivel y desigualdades, se explorara como las etapas de diseño de los regímenes fiscales y servicios públicos pueden mitigar las desigualdades sociales y espaciales mediante estudios de caso en Grecia, Polonia, Escocia y Gales.

Bloque de trabajo VII: movimientos independentistas y justicia social, económica y territorial, se investigara como la petición de mayores niveles de autonomía política están relacionados con las desiguales económicas y la necesidad de disponer de mecanismos para reducir las desigualdades espaciales, con estudios de caso para Croacia, Lombardía, Sardina, Frisia, Galicia, Escocia, Gales, la minoría Casubia en Polonia y la minoría Húngara en Rumania.

Bloque de trabajo VIII: repensando el futuro rural, se integraran y sintetizaran datos de los bloques I a VII para convertir los resultados obtenidos en recomendaciones de política usando técnicas de escenarios participativos y escenarios políticos de contraste.

Bloque de trabajo IX: comunicación y compromiso, y Bloque de trabajo X: gestión del proyecto, que completan el programa de trabajo.

Los resultados esperados del proyecto IMAJINE incluyen publicaciones de carácter científico y de carácter político así como presentaciones en jornadas y congresos, un Atlas de desigualdades territoriales en Europa, diseño de aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas y el establecimiento de una red para la participación civil y la gobernanza europea espacialmente justa.

IMAJINE – Mecanweithiau Integreiddiol ar gyfer Mynd i’r Afael ag Anhafaliadau Tiriogaethol a Chyfiawnder Gofodol yn Ewrop

Nod IMAJINE yw llunio dulliau polisi integreiddiol newydd i alluogi asiantaethau Ewropeaidd, asiantaethau’r llywodraeth genedlaethol a rhai rhanbarthol i fynd i’r afael ag anhafaliadau tiriogaethol yn fwy effeithiol o fewn yr Undeb Ewropeaidd, ac i ddychmygu dyfodol i ranbarthau Ewropeaidd lle gellir dosbarthu adnoddau yn gyson yn unol ag egwyddorion cyfiawnder cymdeithasol a gofodol. Mae cydlyniant tiriogaethol yn egwyddor arweiniol ar gyfer polisi yr UE, ochr yn ochr â chydlyniad cymdeithasol a chydlyniant economaidd. Eto i gyd, yn y blynyddoedd diwethaf mae anhafaliadau tiriogaethol o fewn yr UE wedi ehangu ar ôl argyfwng economaidd 2008 a’r polisï llymder cysylltiedig. Mae angen dybryd i ail-arfarnu priodoldeb ac effeithiolrwydd offerynnau polisi presennol ar gyfer mynd i’r afael ag anhafaliadau tiriogaethol, ac i ystyried a datblygu mecanweithiau amgen. Er mwyn cyflawni’r nod hwn, bydd IMAJINE yn mabwysiadu dull amlddisgyblaethol sy’n cyfuno data ansoddol a meintiol, ac sy’n cynnwys economegwyr, daearyddwyr, gwyddonwyr gwleidyddol a chymdeithasegwyr.

Mae IMAJINE yn cynnwys 16 o bartneriaid rhyngwladol a arweinir gan Brifysgol Aberystwyth yng Nghymru, y DU. Bydd y rhaglen waith yn cael ei darparu trwy deg pecyn gwaith sy’n adeiladu ddilyniannol:

WP1: Adolygu Cysyniadau a Polisi, lle defnyddiir cyfweliadau a dadansoddir dogfennau i amlinellu datblygiad y cysyniad o ‘Cyfiawnder Gofodol’ a Anhafaliadau Tiriogaethol’ ym mholisi yr UE;

WP2: Dadansoddiad o Anhafaliadau Tiriogaethol yn Ewrop, lle darperir trosolwg o batrymau cyfredol a thaflwybrau diweddar o anhafaliadau tiriogaethol ar draws Ewrop, drwy ddadansoddi data meintiol ar raddfa Ewrop gyfan;

WP3: Anhafaliadau Tiriogaethol a Thwf Economaidd, lle’r ymchwilir i’r berthynas rhwng lefelau a mathau o lywodraethiant economaidd a gwleidyddol ar draws cenhedloedd a thiriogaethau yn Ewrop, a lefelau datblygiad economaidd a chyfraddau twf economaidd, trwy ddadansoddi econometreg ar wahanol raddfeydd;

WP4: Arolwg Arbrofol ar Undod a Chydlyniant Tiriogaethol lle dylunir, gweithredir a dadansoddir arolwg arbrofol ar-lein i archwilio agweddau’r cyhoedd tuag at ymreolaeth ranbarthol, cydlyniad tiriogaethol, undod a symudedd yn Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Romania, Sbaen a’r DU;

WP5: Mudo, Anhafaliadau Tiriogaethol a Chyfiawnder Gofodol, lle’r archwilir y cysylltiadau rhwng mudo traws-genedlaethol a chymudo pellter hir ac anhafaliadau gofodol canfyddedig a gwirioneddol, trwy ymchwil astudiaeth achos yng Ngwlad Groeg, Iwerddon, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl a Chymru.

WP6: Llunio Polisi Aml-raddfa ac Anhafaliadau, lle’r archwilio sut mae gwladwriaethau yn cynllunio cyfundrefnau ariannol a gwasanaethau cyhoeddus i liniaru effeithiau anhafaliadau cymdeithasol-gofodol, drwy astudiaethau achos yng Ngwlad Groeg, Gwlad Pwyl, yr Alban a Chymru.

WP7: Symudiadau Ymreolaeth a Chymdeithasol, Cyfiawnder Tiriogaethol ac Economaidd, lle’r ymchwilir i’r cysylltiadau rhwng ymdrechion i gyrchu ymreolaeth wleidyddol ac anhafaliadau tiriogaethol. Holir os gall ymreolaeth wleidyddol gyflwyno mecanwaith ar gyfer ymdrin â materion cyfiawnder gofodol, gydag astudiaethau achos o Corsica, Lombardi, Sardinia, Friesland , Galicia, yr Alban, Cymru, y lleiafrif Kashubian yng Ngwlad Pwyl a’r lleiafrif Hwngaraidd yn Romania.

WP8: Ail-ddychmygu Dyfodol Rhanbarthol, lle’r integreiddir data o WPS 1-7 i gyfieithu canfyddiadau ymchwil i argymhellion polisi, gan gyflogi technegau adeiladu senario cyfranogol a phrofi senario polisi.

WP9: Lledaenu ac Ymgysylltu, a WP10: Rheoli Prosiectau, cwblhau’r rhaglen waith.

Mae’r allbynnau disgwyliedig o IMAJINE yn cynnwys cyhoeddiadau a chyflwyniadau gwyddonol ac yn canolbwyntio ar bolisi. Datblygir Atlas digidol Anhafaliadau Tiriogaethol yn Ewrop fel app ar gyfer ffonau symudol a thabledi, a sefydlir Rhwydwaith Cyfiawnder Gofodol Ewropeaidd o randdeiliaid llywodraethu a chymdeithas sifil.